برای باز شدن فیسبوک با پراکسی فایر نیاز به تغییراتی درون مرورگر شما

میباشد که در زیر تنظیمات هر مرورگر به صورت جدا از هم توضیح داده شده است

با کلیلک بر روی اسم مرورگر صفحه توضیحات باز میشود

Mozilla Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

Opera